Deadline planschade windpark Oosterhorn = 12 September 2022.


Windpark OosterhornBinnenkort eindigt de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot planschade ,

De vergunning is verleend op 12 September 2017 en u heeft 5 jaar de tijd gehad.

Als eigenaar van uw woning kunt u een verzoek tot tegemoetkoming planschade indienen. (zie voorbeeld verzoek) deze dient voor 12 september te worden ingediend!.
Hierbij de gevraagde informatie betreffende het indienen van een verzoek voor tegemoetkoming in planschade. In de bijlage staat de gemeentelijke procedureverordening. Zoals u kunt zien is dit de procedureverordening voor gemeente Delfzijl. Omdat dit nog niet is geharmoniseerd in de gemeente Eemsdelta, geldt deze nog steeds.

Verzoek indienen Een verzoek om een tegemoetkoming in planschade dient u schriftelijk in bij de gemeente. U kunt de brief richten aan het college van B&W. Geef in uw verzoek het volgende aan:

  • waarom u tegemoetkoming in planschade vraagt (motivering)

  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)

  • een omschrijving van de schade

  • hoeveel vergoeding u wilt (het schadebedrag), alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming

  • bij schade aan een onroerende zaak: het kadastraal nummer

  • uw bankrekeningnummer

  • uw naam, adres, dagtekening en handtekening

Let op: U moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Wettelijk drempelbedrag Als u een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging. Voor het in behandeling nemen van het verzoek bent u op grond van artikel 6.4 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een 'recht' verschuldigd. Dit bedrag is € 300,- . Dit drempelbedrag dient binnen 4 weken over te zijn gemaakt. Alleen als het college van B&W uw aanvraag geheel of gedeeltelijk toewijst, krijgt u het drempelbedrag terug.

Er geldt bij planschade een eigen risico van 2 tot 5 % van de woz waarde. , heeft u de woning na de vergunningverlening gekocht dan wordt het erg moeilijk om de planschade te verhalen !


WOZ waarde vindt u op : www.wozwaardeloket.nl , postcode intoetsen pand selecteren .

Kadasternummer vindt u o.a. op www.perceelloep.nl inzoomen op uw adres selecteren en boven aan staat uw kadasternr. Begint met TMTOO-sectie-nr.

Factoren voor schade : slagschaduw ; afstand tot molen(s) ; lichthinder; geluidshinder etc.

Voorbeeld brief voor aanvraag planschade :
Gemeente Eemsdelta

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 15

9900 AA Appingedam


Borgsweer, (datum) 2022


Betreft: Planschade windpark Oosterhorn


Geacht College,


Hierbij dien ik een verzoek in voor tegemoetkoming in planschade voor windpark Oosterhorn.

Deze tegemoetkoming vraag ik omdat ik schade ondervind door de komst van het windpark Oosterhorn. Het gaat daarbij in mijn geval om schade in de vorm van geluid, slagschaduw, overlast van de verlichting op de molens, verslechtering van de leefomgeving en waardedaling van mijn pand op ….. (adres) in Borgsweer.

Op 12 september 2017 heeft de ruimtelijke vaststelling van het windpark Oosterhorn plaatsgevonden. Daarmee heeft de gemeenteraad van Delfzijl (provinciale staten van Groningen) ingestemd met de komst van het windpark. De molens staan op ongeveer ….. meter van mijn woning.

Door de overlast van de windmolens van windpark Oosterhorn is een aanzienlijke verslechtering van het leefgenot en mijn de leefomgeving ontstaan. Daardoor is de waarde van mijn pand met minimaal 15% gedaald. Bij een geschatte waarde van € ….. (kadastraalnr ….), gaat het om een waardedaling van € …..

Hierbij verzoek ik u mij schadeloos te stellen door deze waardedaling te compenseren.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.


Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(naam)

(adres)

(Telefoonnummer)

(Bankrekeningnummer)


Dit betreft een voorbeeld natuurlijk kunt u de brief aanpassen naar uw situatie.