top of page

Landbouwgrond opgehoogd met slib

Binnenkort wordt er bij Borgsweer gewerkt aan een bijzonder project. Op een perceel landbouwgrond ten zuiden van de Warvenweg wordt slib aangebracht uit de Eems-Dollard.


Bodemdaling en verzilting

In grote delen van Groningen daalt de bodem, met name door gaswinning, maar ook door veenoxidatie. Hierbij wordt veen blootgesteld aan lucht, waardoor het oxideert en de bodem inklinkt, dus daalt. Ook heeft de landbouw in de noordelijke kustzone te maken met toenemende verzilting, het steeds zouter worden van de bodem. Door de zeespiegelstijging zal deze verzilting alleen maar toenemen en krijgen steeds meer landbouwers te maken met natte gronden en zouter grondwater, wat slecht is voor de gewassen.


Natuurlijke staat Eems-Dollard achteruit

In een natuurlijke situatie zonder dijken zou langs de kust inkomend slib het land hebben opgehoogd. Zo zijn grote delen van Groningen ontstaan. In de huidige situatie neemt het hoogteverschil tussen de zeespiegel en een deel van het Noord-Groningse land steeds meer toe. Ons land is goed beschermd met harde dijken, maar de kust groeit niet meer mee. De Eems-Dollard is daardoor verworden tot een soort grote badkuip, waarin kleine slibdeeltjes, het sediment, blijft hangen, wat zorgt voor troebel water. Hierdoor gaat de natuurlijke staat van de Eems-Dollard snel achteruit.


Over het project

In het project Pilot Ophoging landbouwgronden van de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa's, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports wordt een perceel van 4 hectare landbouwgrond van de familie Noordam bij Borgsweer, opgehoogd met slib. Daaraan voorafgaand wordt dit slib 'ontzilt' (ontzout) in het Oosterhornkanaal. De grond is over drie tot vijf jaar weer geschikt voor landbouw. Er wordt gebruik gemaakt van opgedane kennis en ervaringen uit de Kleirijperij en van ophogingsprojecten in Duitsland.Vanaf half maart zullen de werkzaamheden starten. Er worden kaden gelegd om het perceel en leidingen aangelegd waarmee het slib vanaf het Oosterhornkanaal naar het perceel gepompt wordt. Dit slib wordt gebaggerd uit het Zeehavenkanaal. Het is getoetst en dus schoon genoeg om op landbouwgrond aan te brengen. Na een paar weken zal er voldoende slib op het perceel liggen. Vervolgens droogt dit 3 jaar in en zal het perceel zo’n 80 cm opgehoogd zijn. De kaden worden weer weggehaald en dan moet blijken of de landbouwgrond daadwerkelijk verbeterd is.

Aangezien het een proef is, wordt er op allerlei gebieden gemonitord. Op termijn zal dit mogelijk op grotere schaal uitgevoerd worden. Het doel is dat het voor de boeren betere landbouwgrond oplevert en er minder slib in de Dollard blijft zweven, waardoor de natuurwaarde verbeterd.
Commentaires


bottom of page